ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 และร้อยละ 60 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

IMG

รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 และร้อยละ 60 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ให้นักศึกษาตามรายชื่อที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 ดำเนินการยื่นหลักฐานการขาดเรียน เช่น ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ใบลา คำสั่งไปราชการ ใบมรณะบัตรกรณีไปร่วมงานศพ หรือหากนักศึกษาไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้ดำเนินการยกเลิกรายวิชาเรียนแทนการยื่นหลักฐานต่าง ๆ
  2. ให้นักศึกษาตามรายชื่อที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 60 ดำเนินการยกเลิกรายวิชาเรียนเท่านั้น ในการนี้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ช่อง 1 งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา และหากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนดการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองบริการการศึกษา จะประกาศรายชื่อนักศึกษาเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมวด 7 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ข้อ ๒9 การมีสิทธิ์เข้าสอบต่อไป

ให้นักศึกษามาเขียนคำร้องขอสอบปลายภาคกรณีมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมยื่นหลักฐาน ณ กองบริการการศึกษา (ช่องหมายเลข1) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566


Go To Top