ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขยายเวลายื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

IMG

วันสุดท้ายในการยื่นคำร้อง จากเดิมวันที่ 27 ก.พ. 66 ขยายถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566


Go To Top