ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม กิจกรรม ge day 2023

IMG

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “ผลงานนวัตกรรม กิจกรรม GE DAY 2023”

 1. ผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่กำลังจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2. ผลสัมฤทธิ์การนำความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การสมัครและส่งผลงาน

 1. กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมส่งชุดผลงาน ได้ที่ งานจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
 2. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคำอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิดของผลงานนวัตกรรม
 3. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้นำมาจัดแสดงในงานกิจกรรม GE DAY 2023
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 1 มีนาคม 2566

รางวัลการประกวดทุกประเภท

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


Go To Top