ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา


Go To Top