ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

IMG

รับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติด้านความรู้

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (เกรด 5 เทอม หรือ 6 เทอม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ระดับ ปวช. หรือ เทียบเท่า ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี
 • ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ต้องไม่เคยได้รับหรือต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ การกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นความผิดลหุโทษ
 • ต้องเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาสายอาชีพในสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • ต้องเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนควบคู่กับการทำงาน ขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักในงานบริการ
 • ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการฝึกเตรียมเข้ารับการปฏิบัติงาน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
 • ต้องมีผู้ค้ำประกันในการจัดสัญญาขอเข้ารับทุนการศึกษา
 • หากเป็นบุตรหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบจะพิจารณาเป็นอันดับต้น
วิธีการรับสมัคร / การคัดเลือก
 • ผู้สมัครกรอกใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย ได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านลิงก์ http://eduservice.yru.ac.th/mtb ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2566
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ วันที่ 10 - 20 มกราคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือระดับปวช. จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษา ณ ปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 7. กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องของทางราชการที่ผ่านการรับรอง 3 ฝ่าย
 8. ใบสมัครการทุนการศึกษา (ซีพี ออลล์) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ศอ.บต. http://www.sbpac.go.th


Go To Top