ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565

IMG

ผลการพิจารณาการขออนุญาตสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565

นักศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้สอบปลายภาค ติดต่อขอสอบกับอาจารย์ประจำวิชา ภายในวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2565


Go To Top