ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)

IMG

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) โควตา OpenHouse66

  • ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/openhouse ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2565
  • อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย
    1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    2. ใบแสดงผลการเรียน
  • การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และคะแนนเข้าร่วมกิจกรรม Open House
  • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2565 หรือ ชำระเงิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (วันจัดกิจกรรม OpenHouse)
  • ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 24 ธันวาคม 2565
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 พร้อมชำระเงินค่าค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา(ค่าเทอม) เต็มจำนวน ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

Go To Top