ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

IMG

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ, อุปกรณ์ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ
หากผู้สมัครท่านใดที่มีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) หรือโทร 0 7329 9612

  • ประเภทเรียนดี : สอบข้อเขียน , (เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา สอบสอบปฏิบัติเพิ่มเติมในเวลา 14.45 - 16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา)
  • ประเภทความสามารถพิเศษ : สอบปฏิบัติ
  • ประเภทกิจกรรม : ไม่มีการสอบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง


Go To Top