ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

 • ยื่นใบสมัคร ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2565 (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome
 • ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น
 • ค่าสมัคร 300 บาท (ชำระเงินค่าสมัคร ณ มหาวิทยาลัยหลังจากได้รับการตรวจหลักฐานและคุณสมบัติเฉพาะสาขาแล้ว)
 • ให้ชำระเงินค่าสมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ทำการกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาผ่านระบบรับสมัคร
 • สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ
  • รูปถ่าย ชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • บัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในอัตราลดร้อยละ 10 (ลดเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2565 เท่านั้น) รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
 • เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565<
 • การจัดการเรียนการสอน จัดระบบทวิภาค<
 • หมายเหตุ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้<


Go To Top