ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

IMG

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าว eduservice.yru.ac.th/entrance ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 มิถุนายน 2565
    พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
  2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือการเทียบคุณวุฒิ
  3. รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในข้อ 1)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  5. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
  6. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  7. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ
  8. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ติดตามรายละเอียดผ่านไลน์กลุ่ม "บัณฑิตศึกษา 2565"

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top