ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

IMG

ผลการคัดเลือกนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 37 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ2) และได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าว eduservice.yru.ac.th/entrance ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 มิถุนายน 2565
  พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีชมพู
 2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูปเพื่ออัพโหลดไฟล์รูป ในข้อ 1)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 6. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 7. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ
 8. ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน
  มหาวิทยาลัยกำหนดประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียน และการเทียบโอนผลการเรียนในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top