ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ “สอบคัดเลือกบัณฑิตศึกษา 2565” ตาม QR Code ที่ส่งให้ทาง E-mail ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการชี้แจงรายละเอียดในการเข้าสอบภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565
  2. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการคัดเลือก วัน และเวลา
การสอบภาษาอังกฤษทุกสาขา สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 | เวลา 09.00 – 10.00 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 | เวลา 13.00 – 15.00 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 | เวลา 13.00 – 16.30 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 | เวลา 13.00 – 14.30 น.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 | เวลา 15.00 – 16.30 น.


Go To Top