ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

 1. ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกใบรายงานตัวดังกล่าว ที่ http://eduservice.yru.ac.th/entrance ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และ Print ใบรายงานตัวโดยใช้กระดาษ A4 สีเหลือง
 2. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ มหาวิทยาลัยจะคืนฉบับจริงให้ภายหลังการตรวจสอบแล้ว
  • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (สำหรับหลักสูตรที่รับนักศึกษาจบอนุปริญญา หรือเทียบเท่า) ระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ และมหาวิทยาลัยจะคืนฉบับจริงให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
  • หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มาแสดงแทน และให้นำหลักฐานที่สำเร็จการศึกษามาให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 3. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูป เพื่ออัฟโหลดไฟล์รูป ในข้อ 1)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง และมหาวิทยาลัยจะคืนให้ภายหลังตรวจสอบแล้ว
 5. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 6. เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
 7. เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ตามเอกสารประกอบ
ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top