ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565

 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์
  ผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาผ่าน eduservice.yru.ac.th/tcas/round4 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น
 2. ค่าสมัคร 300 บาท
 3. สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  • ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในอัตราลดร้อยละ 10 (ลดเฉพาะภาคเรียนที่ 1/2565 เท่านั้น) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท
 4. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2
หมายเหตุ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้


Go To Top