ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
* คุณสมบัติเฉพาะ สามารถอ่านได้จากเอกสารประกอบ

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/graduate ตั้งแต่ 6 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2565
 • ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 11 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2565
 • แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านระบบรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร แนบไฟล์ผ่านระบบรับสมัคร

 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 1)

กำหนดการอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 8 มิถุนายน 2565
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์


Go To Top