ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องเข้ากลุ่มไลน์ “บัณฑิตศึกษา 2565” ตาม QR Code ที่ส่งให้ทาง E-mail ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการชี้แจงรายละเอียดในการเข้าสอบภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565
  2. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการคัดเลือก วัน และเวลา
การสอบภาษาอังกฤษทุกสาขา สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 | เวลา 09.00 – 10.00 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 | เวลา 13.00 – 15.00 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 | เวลา 13.00 – 15.00 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 | เวลา 13.00 – 15.00 น.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มีนาคม 2565 | เวลา 09.00 – 12.00 น.


Go To Top