ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

 • ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์) ที่ eduservice.yru.ac.th/entry_online พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน ดังนี้
  1. หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร (สกุลไฟล์ PDF)
  2. รูปถ่ายปัจจุบัน ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สกุลไฟล์ JPG,JPEG,PNG)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สกุลไฟล์ PDF)
  4. บัตรประจำตัวประชาชน (สกุลไฟล์ PDF หรือ JPG,JPEG,PNG)
  5. หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 เทอม
   และให้นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาจากระบบรายงานตัวด้วยกระดาษสีเหลือง พร้อมหลักฐานตามข้อ 1 – 4 ส่งเป็นเอกสารให้มหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 สามารถดูตัวอย่างเอกสารจาก facebook เพจงานทะเบียนฯ มรย.
 • มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัวและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 • พิมพ์ใบชำระเงินการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 นำไปจ่าย ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ภายในวันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอมประมาณ 8,500–10,000)
 • นักศึกษาสามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษา และชุดกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ที่ yru-plaza.lnwshop.com

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top