ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 • ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 • สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
 • สาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • รัฐศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน)
คณะวิทยาการจัดการ
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นิเทศศาสตร์
 • การเงินและการลงทุน
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
* สำหรับสาขาวิชาที่ไม่สัมภาษณ์ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แนบผ่านระบบรับสมัคร

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application เพื่อลงทะเบียนผ่านลิงก์ zoom.us/j/92831534131 หรือ QR code ที่กำหนด
ในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องกำหนดชื่อเป็นรหัสประจำตัวผู้สมัคร – ชื่อ - สาขาวิชา ตัวอย่างเช่น 60256 - สมชาย - ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 31 มกราคม 2565


Go To Top