ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
* คุณสมบัติเฉพาะ สามารถอ่านได้จากเอกสารประกอบ

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/graduate ตั้งแต่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ผ่านระบบรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร แนบไฟล์ผ่านระบบรับสมัคร

 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 1)

กำหนดการอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 16 มีนาคม 2565
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์


Go To Top