ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

IMG

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติด้านความรู้

 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
  1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • มีความประพฤติเรียบร้อย

วิธีการสมัคร / การคัดเลือก

 • ผู้สมัครสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านลิ้งค์ http://eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio และอัพโหลดเอกสาร Portfolio ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565
 • ผู้สมัครอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 – วันที่10 มกราคม 2565 ประกอบด้วย
  1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
   • สำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
   • สำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของหลักสูตรอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถึงภาคเรียนแรกของปีสุดท้ายของหลักสูตร สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบ TCAS65 ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าสมัคร
ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 11 มกราคม 2565

การรายงานตัว
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของ ทปอ. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาภายในวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่ดำเนินการรายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top