ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

  • เปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2564
  • ลิงค์ในการรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/tcas/round4
  • สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท
  • ควรตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาก่อนทำการเลือกสมัคร มิฉนั้น การสมัครจะถือเป็นโมฆะ
  • เมื่อได้กดเลือกสาขาวิชาแล้ว ต้องทำการชำระค่าสมัครภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่เลือกเท่านั้น!
  • ถ้าชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ จะไม่คืนค่าสมัคร แต่สามารถเลือกสาขาวิชาใหม่ที่ยังมีที่ว่างเหลือ
  • สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที
  • ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบการชำระเงินและอัพเดทสถานะเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในช่วงเช้าของวันถัดไป
  • และในช่วงบ่ายสามารถทำการรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ eduservice.yru.ac.th/entry_online และให้ทำการรายงานตัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

*** ข้อสำคัญ **** ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะยืนยันสิทธิ์ clearing house ในรอบใด และมหาวิทยาลัยใดมาก่อน


Go To Top