ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (การสอนอิสลามศึกษา)

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

 • แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 5 คน
 • แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 20 คน
 • แผน ข จำนวน 20 คน
* ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข มีแบ่งเป็น กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2

คุณสมบัติเฉพาะ

 • แผน ก แบบ ก 1 :
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอิสลามศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด
 • แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข :
  1. กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู)
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางด้านอิสลามศึกษาทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองหรือ
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรหรือสาขาวิชานอกเหนือจากข้อ 1 จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรอง และมีวุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า
  2. กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีการรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู)
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรองหรือ
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอื่นๆ และมีวุฒิการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับชั้นซานาวีย์หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา หากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่ยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษาตามเกณฑ์การทดสอบและผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถือว่าเป็นบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/graduate ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน
 • ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และหลักฐานแสดงผลการเรียน ผ่านระบบรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา
ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเข้าระบบรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร (แนบไฟล์ผ่านระบบรับสมัคร)

 1. หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองปริญญา/ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพครู (สำหรับผู้สมัครแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข กลุ่ม 2)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 5. เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 6. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา ถ้ามี (ประเภทแบบทดสอบ ดูในเอกสารแนบท้ายประกาศ)
  หากไม่มีคะแนน ผู้สมัครต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
* หลักฐานข้อ 1 - 5 ให้ทำการรวมเป็นไฟล์เดียวกัน 1 ไฟล์ และเป็นสกุลไฟล์ .PDF เท่านั้น

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่ต้องชำระในการรายงานตัว

 • ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคเรียนแรก (ชำระเต็มจำนวน) 25,000 บาท/ภาคเรียน


Go To Top