ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 2 โควตา (กลุ่มภาคีฯ) ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังต่อไปนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ออนไลน์) ที่ http://eduservice.yru.ac.th/entry_online พร้อมแนบไฟล์หลักฐาน ดังนี้
  • หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุในคุณสมบัติการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร (สกุลไฟล์ PDF)
   หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากทางสถานศึกษาอยู่ในช่วงกำลังออกหลักฐาน ให้นำใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาโดยสำเร็จก่อน วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และให้นำหลักฐานที่สำเร็จการศึกษามาให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน สกุลไฟล์ JPG,JPEG,PNG)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (สกุลไฟล์ PDF)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สกุลไฟล์ PDF หรือ JPG,JPEG,PNG)
 2. มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัวและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 3. พิมพ์ใบชำระเงินการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป นำไปจ่าย ณ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ภายในวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2564 ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร (ค่าเทอมประมาณ 8,500–14,500) เฉพาะภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19) โดยลดค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาร้อยละ 20 จากอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในไฟล์เอกสารประกอบ
 4. สำหรับผู้ที่ไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 2 แต่ยังต้องการเข้าศึกษาในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอยู่ ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์ม google sheet ตามลิงค์ bit.ly/appealCH ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 มิถุนายน 2564
 5. นักศึกษาสามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษา และชุดกิจกรรมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://yru-plaza.lnwshop.com/

ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top