ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือก ตามนโยบายให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing House) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564
  2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://eduservice.yru.ac.th

ข้อควรระวัง ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลในเมนูข้อมูลส่วนตัวของระบบ student.mytcas.com ให้พร้อมก่อนทำการยืนยันสิทธิ์ clearing house (ระบบอาจจะให้ทำการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม)
หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย มิฉนั่นอาจจะมีปัญหาในการยืนยันสิทธิ์วันที่ 10 -11 พ.ค. 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ได้


Go To Top