ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อนึ่ง ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเลือกสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 - 16.00 น. สาขาวิชาใดมีผู้แจ้งความประสงค์ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับแจ้งความประสงค์ในสาขาวิชานั้นทันที

ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ student.mytcas.com จะถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top