ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

IMG

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24

 • จุลชีววิทยาวิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
 • ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • วิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 • สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24
 • ภาษาอังกฤษ
 • รัฐศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน)
 • รัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมหลิวเหลียน (23-302) ชั้น 3 อาคาร 23
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นิเทศศาสตร์
 • การบัญชี
 • การบัญชี (เทียบโอน)
ห้องประชุมนังกา (23-303) ชั้น 3 อาคาร 23
 • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • การเงินและการลงทุน
 • การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ที่จัดสอบสัมภาษณ์
สำหรับสาขาวิชาที่ไม่สัมภาษณ์ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แนบผ่านระบบรับสมัคร

อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564


Go To Top