ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2564

IMG

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
* คุณสมบัติเฉพาะ สามารถอ่านได้จากเอกสารประกอบ

การรับสมัคร

 • ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครระบบรับสมัคร eduservice.yru.ac.th/graduate ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร และหลักฐานแสดงผลการเรียน ผ่านระบบรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร แนบไฟล์ผ่านระบบรับสมัคร

 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา

กำหนดการอื่นๆ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต้องรายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.


Go To Top