ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่5 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

IMG

  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563
  • สมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/round5
  • สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 300 บาท
  • เมื่อได้กดเลือกสาขาวิชาแล้ว ต้องทำการชำระค่าสมัครภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่เลือกเท่านั้น!
  • ถ้าชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ จะไม่คืนค่าสมัคร แต่สามารถเลือกสาขาวิชาใหม่
  • สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที
  • ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ในวันถัดมาให้ทำการรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ eduservice.yru.ac.th/entry_online/

*** ข้อสำคัญ **** ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะยืนยันสิทธิ์ clearing house ในรอบใด และมหาวิทยาลัยใดมาก่อน
และผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของม.ราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2563 ในรอบที่ 1 - 5 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้


Go To Top