ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

IMG

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่(รูปแบบออนไลน์) ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลการรายงานตัวผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entry_online ระหว่างวันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2563
 2. อัพโหลดหลักฐานประกอบการรายงานตัว
  • รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดสุภาพ) นามสกุลไฟล์ .jpg
  • หลักฐานที่แสดงแสดงผลเรียนหรือสำเร็จการศึกษา นามสกุลไฟล์ .pdf เท่านั่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .pdf
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นามสกุลไฟล์ .jpg หรือ .pdf
  ลงชื่อสำเนาเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนสแกนเป็นไฟล์
 3. รอการตรวจสอบหลักฐานประกอบการรายงานตัวและคุณสมบัติผู้สมัคร
 4. พิมพ์ใบชำระเงินการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2563
 5. ชำระเงินการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 15 กรกฏาคม 2563 ณ. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ App Krungthai NEXT

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ครั้งที่ 1


Go To Top