ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

IMG

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

 1. หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนรับ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน 36 คน
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) 33 คน
  • นิติศาสตรบัณฑิต 74 คน
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 38 คน
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เทียบโอน) 43 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 37 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 13 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ 33 คน
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (เทียบโอน) 16 คน
  • บัญชีบัณฑิต 33 คน
  • บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 19 คน
 2. คุณสมบัติทั่วไป
  1) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
  2) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  3) มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตาม ข้อ 1
 3. การรับสมัคร
  • ใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบ ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2563 และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัครพร้อมหลักฐาน
  • วัน เวลา และสถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 พฤษภาคม 2563 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 15.30 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • การเลือกสาขาวิชา : ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ผู้สมัครต้องตัดสินใจ และพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกสาขาวิชา เพราะเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
  • สิ่งที่ผู้สมัครต้องแสดงในวันสมัคร :
   • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน ว่ากำลังเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด แสดงฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
   • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
   • กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ให้นำหลักฐานการเทียบเท่ามาแสดงด้วย
   • ค่าสมัคร 300 บาท
 4. การทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 5. การประกาศผลการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th


Go To Top