ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่35 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่35 เพื่อเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว ดังนี้

  1. ใบรายงานตัว โดยกรอกผ่านระบบรายงานตัว eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อม Print โดยใช้กระดาษขนาด A4 สีชมพู
  2. พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นามสกุลไฟล์ .jpg ขอไฟล์รูปได้จากร้านถ่ายรูป)
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบรายงานตัวให้เรียบร้อย
  4. ใบแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  6. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  7. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว 1,000 บาท
  8. ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดังเอกสารประกอบ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในช่วงบ่าย วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.

สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากเอกสารประกอบ


Go To Top