ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ตามที่มหาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกมาตามลำดับแล้วนั้น


ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการตามแนบท้ายประกาศ


Go To Top