ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

IMG

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

 1. คุณสมบัติด้านความรู้
  ระดับปริญญาตรี 4 ปี
  • กำลังเรียนหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
  ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
  • กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
 2. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
  2.1 มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. วิธีการสมัคร / การคัดเลือก
  3.1 นักเรียนสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562
  3.2 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ณ จุดรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัครตามโรงเรียนต่างๆ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือแบบลงทะเบียน (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่“กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000” ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
  3.3 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มกราคม 2563 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2563
  3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 21 มกราคม 2563
  3.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
  3.6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 4. ค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 5. หลักฐานประกอบการสมัคร
  5.1 ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์
  5.2 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
  5.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  5.4 Portfolio
 6. การรายงานตัว
  ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top