ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

IMG

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
  • ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ (อาคาร20)
  • เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาจะต้องสอบปฏิบัติ เวลา 13.30 น. ณ โรงยิมส์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
สิ่งที่ต้องนำมา
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์

การมาสอบสัมภาษณ์เป็นการยืนยันสิทธิ์ clearing house ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top