ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio

IMG

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 5 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


Go To Top