ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

IMG

 1. คุณสมบัติด้านความรู้
  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี
   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
  • ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
   • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
   • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)
 2. คุณสมบัตืด้านคุณลักษณะ
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. หลักฐานประกอบการสมัคร
  • ใบสมัคร (Print มาจากระบบรับสมัคร)
  • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดใบสมัคร)
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • Portfolio
 4. วิธีการสมัคร/การคัดเลือก
  1. สมัครได้คนละ 1 สาขา กรอกใบสมัครผ่านทางระบบ eduservice.yru.ac.th/tcas/portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ
   • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ตั่งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือ ณ จุดรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่รับสมัครตามโรงเรียนต่างๆ
   • หรือจัดส่งทางไปรษณ๊ย์ มาที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนน เทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณ๊ย์ต้นทางเป็นสำคัญ) หากส่งเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 และกำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันที่ 20 มกราคม 2562
  4. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 มกราคม 2562
  5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
  6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 5. ค่าสมัคร ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 6. การรายงานตัว ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top