ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2561

IMG

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือกำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ หรือกำลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขต พื้นที่ภาคใต้
  • สำเร็จการศึกษาแล้วหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
  • มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 2. หลักฐานประกอบการสมัคร
  • ใบสมัคร กรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ กรอกข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ eduservice.yru.ac.th/tcas/apply
  • รูปถ่าย (ชุดนักเรียน) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  • สำเนาผลคะแนนสอบสอบวิชา GAT และวิชา PAT รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
  • สำเนาผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม. 6) รายละเอียดตามเอกสรแนบท้ายประกาศ (ให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ –สกุล)
  • หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครของธนาคาร ฉบับจริง (ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเองด้วย)
 3. วิธีการสมัคร /การคัดเลือก
  • สมัครได้คนละ 3 สาขาวิชา กรอกใบสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้ eduservice.yru.ac.th/tcas/apply ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
  • ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
  • ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือส่งทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ให้ถึงมหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือนอกระบบ (กศ.น.) ทางเว็บไซต์ eduservice.yru.ac.th/tcas ในวันที่ 3 เมษายน 2561
  • การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์พื้นฐาน) กรณีผู้สมัครวุฒิ ปวช. ปวส. หรือนอกระบบ (กศ.น.) ในวันที่ 7 เมษายน 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561
  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ ในวันที่ 24 เมษายน 2561
  • ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2561
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 4. ค่าสมัครสาขาวิชาแรก 300 บาท สาขาวิชาที่ 2 และสาขาวิชาที่ 3 สาขาวิชาละ 100 บาทชำระค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 5. การรายงานตัว ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ ทปอ. มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา (ค่าเทอม) ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

Go To Top