ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

 1. วิธีการสมัครและการยืนยันสิทธิ์

  ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่าน eduservice.yru.ac.th/admissions/walk-in และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

 2. ค่าสมัคร 300 บาท
 3. สิ่งที่ต้องนำมาในการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
  • ระเบียนแสดงผลการเรียน/ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ
  • รูปถ่าย (ชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปถ่าย สกุลไฟล์ .jpg เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา 8,500 - 10,000 (ค่าเทอม ชำระเต็มจำนวน)
  • หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถผ่อนผันจ่ายชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา แบบแบ่งจ่ายรายงวด (4 งวด) ได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
 4. * กรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในสาขาวิชาใด มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดสอนในสาขาวิชานั้น
หมายเหตุ ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้


Go To Top