ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

IMG

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีพันธกิจที่สำคัญคือ ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม วิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร

 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2567
 2. กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apply_graduate พร้อมแนบหลักฐาน
 3. ผู้สมัครเลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 1 แผนการศึกษาเท่านั้น
 4. ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน ชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาหรือ App Krungthai NEXT หรืองานการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2567
เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
 • หลักฐานที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา
 • เอกสารแสดงการเทียบวุฒิการศึกษา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ เฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา (ถ้ามี)
กำหนดการอื่นๆ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567
 • ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 11 มิถุนายน 2567
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว)
หลักสูตรที่เปิดสอน : คลิกเพื่อดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจำนวนแผนรับ


Go To Top