ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

IMG

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยรับสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยรายชภัฏยะลา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00น. ณ อาคาร 50 พรรษา มหาวิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ห้อง 20-901 ทั้งนี้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องกำหนดลำดับที่ – ชื่อ - สกุล และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์


Go To Top