ข่าวสาร / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไปรอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567 | <small>(ข่าวรับสมัครนักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไปรอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567

IMG

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประเภทคัดเลือกทั่วไปรอบ Last Open House ประจำปีการศึกษา 2567

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่าน eduservice.yru.ac.th/admissions/last_open_house และพิมพ์ใบสมัครมายื่นในวันรับสมัคร ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
ค่าสมัคร 300 บาท


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • เอกสารประกอบการรับสมัคร ใบแสดงผลการเรียน, ผลการสอบ TGAT/TPAT5
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
 • รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567


สาขาอื่นๆ

 • สมัครพร้อมยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567
 • เอกสารการยืนยันสิทธิ์ (รายงานตัวเป็นนักศึกษา)
  • ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่าย ชุดเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป (พร้อมไฟล์รูปสกุล .jpg อัพโหลดผ่านระบบรายงานตัว)
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • บัตรประจำตัวประชาชนถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  • เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
  • เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (8,500 - 10,000)
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ประมาณ 2,000 บาท
สาขาวิชาใดมีจำนวนผู้สมัครเต็มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นทันที การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระเงินในการยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น


หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สายครู) จะทำการประมวลผลคัดเลือก, ส่วนสาขาอื่นๆ สามารถทำการรายงานตัวได้ทันที หากเป็นไปตามคุณสมบัติที่สาขาวิชากำหนด
ผู้ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครในรอบนี้


Go To Top