ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม) | <small>(ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)</small>

รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

IMG

รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

รับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา สังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาไทย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่นๆ
ผู้มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity based learning)
 • มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม

อัตราเงินเดือน

 • เดือนละ ๑๖,๔๐๐ บาท

การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/job ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 • รายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดๆ ในทางปฏิบัติให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยต้องอยู่ภายใต้นโยบายและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ดุลยพินิจดังกล่าวให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


Go To Top