ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาใหม่ 2565

ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ออนไลน์) นักศึกษาใหม่ 2565

รายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร นักศึกษาใหม่ 2564
ยอดผู้มีสิทธิ์รายงานตัวแต่ละสาขาวิชา
สาขาวิชา มีสิทธิ์รายงานตัว รายงานตัวแล้ว ได้รับรหัสนักศึกษา แนบหลักฐานไม่ครบ ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
สอบคัดเลือกรอบ 3
สอบคัดเลือกรอบ 4
บัณฑิตศึกษา
การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 7 7 7 0 0
การบริหารการศึกษา แผน ข 24 20 20 0 4
การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก แบบ ก 2) 21 20 20 0 1
การสอนอิสลามศึกษา (แผน ข) 18 16 16 0 2
Portfolio
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
สอบคัดเลือกรอบ 3
สอบคัดเลือกรอบ 4
บัณฑิตศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก (แบบ ก2) (กลุ่ม1) 1 0 0 0 1
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แผน ก (แบบ ก2) (กลุ่ม2) 22 20 20 1 2
Portfolio
การประกอบการอาหารฮาลาล 1 1 1 0 0
ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 2 2 0 0
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 2 1 1 0 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 0 0
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) 3 3 3 0 0
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2 2 2 0 0
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 3 3 3 0 0
วิทยาการธุรกิจสุขภาพ 3 3 3 0 0
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม 1 1 1 0 0
สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ 2 2 2 0 0
สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม) 12 11 11 0 1
สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 8 8 8 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
สอบคัดเลือกรอบ 3
สอบคัดเลือกรอบ 4
บัณฑิตศึกษา
Portfolio
การออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 3 0 0
นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 7 5 5 0 1
นิติศาสตร์ 14 12 12 0 2
ภาษาจีน 5 5 5 0 0
ภาษาไทย 15 14 14 0 1
ภาษามลายู 5 5 5 0 0
ภาษาอังกฤษ 26 26 26 0 0
ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 15 14 14 0 1
รัฐประศาสนศาสตร์ 47 43 43 0 3
รัฐศาสตร์(การปกครองและกฏหมายมหาชน) 21 20 20 0 1
คณะวิทยาการจัดการ
สอบคัดเลือกรอบโควตา (กลุ่มภาคีฯ)
สอบคัดเลือกรอบ 3
สอบคัดเลือกรอบ 4
บัณฑิตศึกษา
Portfolio
การเงินและการลงทุน 5 4 4 0 1
การจัดการ 14 13 13 0 0
การจัดการ (เทียบโอน) 1 1 1 0 0
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 5 5 5 0 0
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 4 4 4 0 0
การตลาด 3 3 3 0 0
การบัญชี 21 20 20 0 1
การบัญชี (เทียบโอน) 11 11 11 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 2 2 2 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (เทียบโอน) 6 6 6 0 0
นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร 2 2 2 0 0