HOME TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปีการศึกษา 2565
YRU-TCAS65

TCAS

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)

เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางนี้ด้วย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี้
 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
 3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทปอ.
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 1 หมดเขตรับสมัคร

การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

การดำเนินการ ช่วงวันที่
รับสมัครพร้อมยื่น Portfolio 2 พฤศจิกายน 2564 - 10 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (คลิก ดูประกาศ) 24 มกราคม 2565
กำหนดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 29 มกราคม 2565
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก ดูประกาศ) 31 มกราคม 2565
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์(ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว) (คลิก ดูประกาศ) 11 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา(ค่าเทอม)เต็มจำนวน ระบบรายงานตัวออนไลน์ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
*หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามหลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด
คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
 1. มีร่างกายแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. สำเนาแสดงผลการเรียน
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี(เทียบโอน) และกำลังศึกษาอยู่ ใช้สำเนาแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนของหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ถึงภาคเรียนแรกในปีสุดท้ายของหลักสูตร
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) อัพโหลดเป็นไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครเท่านั่น
  • ประวัติส่วนตัว
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ผู้นำนักเรียน หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (ถ้ามี)
  • สำเนาเกียรติบัตร การประกวด แข่งขัน ทางด้านวิชาการ (ถ้ามี)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
 • ค่าสมัคร 300 บาท ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

รอบที่ 2 Quota
(กลุ่มภาคีฯภาคใต้)

รอบที่ 2 หมดเวลารับสมัคร

การรับร่วมกันในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หมายถึง การร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ร่วมกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 สาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย สามารถซื้อใบสมัครที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย แต่เลือกยื่นใบสมัครได้เพียงที่เดียว (แต่ปีการศึกษา 2565 เป็นปีแรกที่เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครที่ใดก็ได้) สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัคร (คลิ๊กไปยังระบบรับสมัคร) 7 - 23 มีนาคม 2565
ชำระเงินค่าสมัคร 24 - 31 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คลิก ดูประกาศ) 24 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2565
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (คลิก ดูประกาศ) 29 เมษายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ clearing house 4-5 พ.ค. เลื่อนเป็น 9 - 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์(ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว) (คลิก ดูประกาศ) 9 พ.ค. เลื่อนเป็น 12 พฤษภาคม 2565
(สำหรับ ม.ราชภัฏยะลา) รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ณ ใต้หอประชุมใหญ่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565


สาขาวิชาที่เปิดรับและรายงานจำนวนผู้สนใจสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ระบบรับสมัคร


*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการยืนยันสิทธิ์ TCAS

คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
 2. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม
  • ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
  • ไม่เป็นผู้มีบุคลิกภาคผิดปกติอื่นๆ อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
  • คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา กำหนดไว้ในเอกสารแนะนำการรับสมัคร
 2. หลักสูตรอื่นๆ
  • สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา กำหนดไว้ในเอกสารแนะนำการรับสมัคร
 3. ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) หรือเทียบเท่า
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  • คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา กำหนดไว้ในเอกสารแนะนำการรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร
 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

การรับสมัคร

การเลือกสาขาวิชา และสถานที่สมัครเข้าศึกษาต่อ
 • 1 คน ต่อ 1 การสมัคร
 • สามารถทำการยืนยันการสมัคร(รูปแบบออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยใดก็ได้ เพียง 1 มหาวิทยาลัยเท่านั้น
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 4 รหัสสาขาวิชา ของทุกมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สายครู) เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 รหัสวิชา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือต่างมหาวิทยาลัยก็ได้

เอกสารประกอบการสมัคร
 • หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนในการเรียนเทอมสุดท้ายของหลักสูตร

อัตราค่าสมัคร/การเลือกสาขาวิชา
 • เงินค่าสมัครนี้เมื่อชำระแล้วไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • รหัสสาขาวิชาแรก 300 บาท
 • สาขาวิชาที่สอง 200 บาท
 • สาขาวิชาที่สามและสี่ สาขาละ 100 บาท
รอบที่ 3
Admission

รอบที่ 3 หมดเวลารับสมัคร

การรับตรงร่วมกัน โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครของทปอ.
รับสมัครผ่าน ระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัครผ่าน ระบบ TCAS65 2 - 10 พ.ค. ขยายเป็น 2 - 12 พฤษภาคม 2565
ทปอ.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 (ผ่านระบบ TCAS) 18 พฤษภาคม 2565
จัดการสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS65 18 - 19 พฤษภาคม 2565
ทปอ.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 (ผ่านระบบ TCAS) 24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (คลิก ดูประกาศ) 28 พฤษภาคม 2565
รายงานตัวเข้าศึกษา (ณ ใต้หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) 8 มิถุนายน 2565


*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร TCAS รอบ 3 Admission


รอบ 3 - ยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธ์ และขอประมวลผลครั้งที่ 2

รอบที่ 4
Direct Admission

รอบที่ 4 Direct Admission

เปิดรับสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่นั่งเหลือจากรอบที่ 1 - 3 เท่านั้น*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และอาจปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่จำนวนนักศึกษาใหม่เต็มตามแผนรับ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
20 มิถุนายน 2565

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง


   

ลิงค์เว็บไซต์หลักสูตรต่างๆ