logo

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรุณา login เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัครและเลือกสาขาวิชา

มีบัญชีผู้ใช้งานหรือไม่?

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 YRU Road Show

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกตรง รอบที่ 1 YRU Road Show ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรับสมัคร YRU Road Show 2567

หลักฐานประกอบการสมัคร

  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) สำเนาใบแสดงผลการเรียนตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 สำหรับระดับอนุปริญญา หรือตั้งแต่ภาคเรียนแรกถึงภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การคัดเลือก : พิจารณาการคัดเลือกจากผลการเรียน