สถิตินักศึกษารับใหม่ในปี 2567

คณะ
สาขาวิชา
สมัคร
มีสิทธิ์
รายงานตัว
เปอร์เซ็นต์
ภาคปกติ
ภาคกศ.บป.
ครุศาสตร์
2989
669
216
338
82.81 %
    ปริญญาโท    
-
30
 
      2596 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา
38
30
-
30
100.00 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
-
262
 
      2310 ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
357
300
-
235
78.33 %
      2216 ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
33
31
-
27
87.10 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
216
46
 
      1318 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา
1108
41
37
-
90.24 %
      1310 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
908
73
70
-
95.89 %
      1317 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา
242
44
36
-
81.82 %
      1328 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
106
47
36
-
76.60 %
      1716 ครุศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
96
43
37
-
86.05 %
      2364 ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
100
60
-
46
76.67 %
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
2205
823
504
42
66.34 %
    ปริญญาโท    
-
25
 
      2504 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
44
25
-
25
100.00 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
35
11
 
      1353 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
19
44
-
11
25.00 %
      1265 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
49
44
35
-
79.55 %
    ปริญญาเอก    
-
6
 
      8304 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
6
5
-
6
100.00 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
469
-
 
      1304 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
316
41
36
-
87.80 %
      1309 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
111
50
36
-
72.00 %
      1313 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
139
43
37
-
86.05 %
      1367 วิทยาศาสตรบัณฑิต การประกอบอาหารฮาลาล
39
20
6
-
30.00 %
      1350 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีประยุกต์
53
42
21
-
50.00 %
      1363 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
99
55
40
-
72.73 %
      1352 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์
57
38
22
-
57.89 %
      1353 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
51
44
22
-
50.00 %
      1365 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
50
37
23
-
62.16 %
      1398 วิทยาศาสตรบัณฑิต พลังงานทดแทน
26
17
7
-
41.18 %
      1364 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
58
35
25
-
71.43 %
      1359 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
98
61
39
-
63.93 %
      1366 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สุขภาพและการชะลอวัย
30
12
4
-
33.33 %
      1376 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
50
36
25
-
69.44 %
      1321 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม)
185
59
30
-
50.85 %
      1324 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
270
68
36
-
52.94 %
      1377 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ
446
91
60
-
65.93 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4192
1562
948
177
72.02 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
-
95
 
      2307 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -
147
161
-
90
55.90 %
      2223 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
10
6
-
5
83.33 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
948
82
 
      1315 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษามลายู
71
48
36
-
75.00 %
      1301 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
476
41
36
-
87.80 %
      1302 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
182
39
36
-
92.31 %
      1312 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา
109
45
36
-
80.00 %
      1303 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
143
44
36
-
81.82 %
      2208 นิติศาสตรบัณฑิต -
42
36
-
26
72.22 %
      1308 นิติศาสตรบัณฑิต -
333
182
127
-
69.78 %
      2308 นิติศาสตรบัณฑิต -
95
54
-
39
72.22 %
      1307 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
547
179
134
-
74.86 %
      2307 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -
109
161
-
17
10.56 %
      1322 รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองและกฎหมายมหาชน
391
119
80
-
67.23 %
      1325 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบสร้างสรรค์
96
54
41
-
75.93 %
      1338 ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศภาครัฐและภาคเอกชน
54
51
49
-
96.08 %
      1323 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
221
140
95
-
67.86 %
      1305 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
70
47
38
-
80.85 %
      1311 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
636
156
94
-
60.26 %
      1337 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
143
70
40
-
57.14 %
      1306 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
257
51
40
-
78.43 %
      1375 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
60
39
30
-
76.92 %
วิทยาการจัดการ
2048
1114
652
157
72.62 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
176
149
 
      1245 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
68
58
48
-
82.76 %
      2245 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
99
80
-
46
57.50 %
      2268 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
92
75
-
53
70.67 %
      1268 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
68
59
47
-
79.66 %
      2256 บัญชีบัณฑิต -
79
63
-
50
79.37 %
      1256 บัญชีบัณฑิต -
147
99
81
-
81.82 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
476
8
 
      1332 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร
63
38
27
-
71.05 %
      1371 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน
73
41
35
-
85.37 %
      1345 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
290
140
88
-
62.86 %
      2245 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
69
80
-
8
10.00 %
      1372 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการค้าชายแดนและโลจิสติกส์
47
38
31
-
81.58 %
      1397 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
110
48
38
-
79.17 %
      1373 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล
34
30
27
-
90.00 %
      1355 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
166
77
48
-
62.34 %
      1368 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
161
84
58
-
69.05 %
      1358 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน
111
58
41
-
70.69 %
      1356 บัญชีบัณฑิต
317
126
83
-
65.87 %
รวม
11,434
4,168
2,320
714
 
ข้อมูล ณ วันที่ 2024-06-22 01:00:41