สถิตินักศึกษารับใหม่ในปี 2566

คณะ
สาขาวิชา
สมัคร
มีสิทธิ์
รายงานตัว
เปอร์เซ็นต์
ภาคปกติ
ภาคกศ.บป.
ครุศาสตร์
2963
697
215
379
85.22 %
    ปริญญาโท    
-
56
 
      2593 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
86
35
-
28
80.00 %
      2596 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา
39
25
-
28
100.00 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
-
229
 
      2210 ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
370
271
-
224
82.66 %
      2216 ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
15
6
-
5
83.33 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
215
94
 
      1318 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา
1071
43
36
-
83.72 %
      1310 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
804
75
70
-
93.33 %
      1316 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนอิสลามศึกษา
78
40
36
-
90.00 %
      1317 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษาและสุขศึกษา
200
48
36
-
75.00 %
      1328 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
130
44
37
-
84.09 %
      2310 ศิลปศาสตรบัณฑิต การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
76
33
-
21
63.64 %
      2364 ศิลปศาสตรบัณฑิต อิสลามศึกษา
94
77
-
73
94.81 %
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
1345
739
486
35
70.50 %
    ปริญญาโท    
-
26
 
      2504 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
54
31
-
26
83.87 %
    ปริญญาเอก    
-
9
 
      8342 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
2
-
3
100.00 %
      8304 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
4
3
-
6
100.00 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
30
-
 
      1265 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
24
35
30
-
85.71 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
456
-
 
      1304 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
171
44
36
-
81.82 %
      1309 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
74
38
37
-
97.37 %
      1313 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป
88
47
36
-
76.60 %
      1367 วิทยาศาสตรบัณฑิต การประกอบอาหารฮาลาล
22
14
5
-
35.71 %
      1363 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
94
70
44
-
62.86 %
      1352 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
40
31
15
-
48.39 %
      1353 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
20
11
9
-
81.82 %
      1365 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
61
46
35
-
76.09 %
      1398 วิทยาศาสตรบัณฑิต พลังงานทดแทน
23
14
12
-
85.71 %
      1364 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
48
35
24
-
68.57 %
      1359 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
89
60
44
-
73.33 %
      1366 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
18
10
4
-
40.00 %
      1376 วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
43
29
22
-
75.86 %
      1321 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม)
123
66
38
-
57.58 %
      1324 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
115
63
32
-
50.79 %
      1377 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ
197
77
63
-
81.82 %
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2462
1209
747
172
76.01 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
-
97
 
      2307 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -
139
133
-
78
58.65 %
      2223 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
35
20
-
19
95.00 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
747
75
 
      1315 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษามลายู
54
38
36
-
94.74 %
      1301 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
451
37
36
-
97.30 %
      1302 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
159
39
36
-
92.31 %
      1303 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
125
47
36
-
76.60 %
      2308 นิติศาสตรบัณฑิต -
65
38
-
28
73.68 %
      1308 นิติศาสตรบัณฑิต -
190
166
126
-
75.90 %
      2208 นิติศาสตรบัณฑิต -
28
21
-
16
76.19 %
      1307 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -
263
115
83
-
72.17 %
      2307 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -
83
133
-
30
22.56 %
      1322 รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครองและกฎหมายมหาชน
155
111
81
-
72.97 %
      1325 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบสร้างสรรค์
73
49
39
-
79.59 %
      1323 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
127
99
83
-
83.84 %
      2323 ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
20
3
-
1
33.33 %
      1305 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
30
27
23
-
85.19 %
      1311 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
197
79
48
-
60.76 %
      1337 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
57
38
23
-
60.53 %
      1306 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
179
126
82
-
65.08 %
      1375 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
32
23
15
-
65.22 %
วิทยาการจัดการ
1453
962
558
149
73.49 %
    ปริญญาตรี 2 ปี    
168
132
 
      2245 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
102
79
-
45
56.96 %
      1245 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
38
60
48
-
80.00 %
      1268 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
33
56
53
-
94.64 %
      2268 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
78
52
-
41
78.85 %
      2256 บัญชีบัณฑิต -
82
58
-
46
79.31 %
      1256 บัญชีบัณฑิต -
42
71
67
-
94.37 %
    ปริญญาตรี 4 ปี    
390
17
 
      1332 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร
42
35
19
-
54.29 %
      1371 บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการลงทุน
45
36
28
-
77.78 %
      1345 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
182
122
81
-
66.39 %
      2245 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
69
79
-
17
21.52 %
      1397 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
136
49
44
-
89.80 %
      1373 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
47
43
12
-
27.91 %
      1372 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
28
22
19
-
86.36 %
      1355 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด
90
61
38
-
62.30 %
      1368 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
83
56
41
-
73.21 %
      1358 บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดงาน
44
34
27
-
79.41 %
      1356 บัญชีบัณฑิต -
176
128
81
-
63.28 %
รวม
8223
3607
2006
735
 
ข้อมูล ณ วันที่ 2023-12-06 12:13:48