ปีการศึกษา << 2566 >> ภาคเรียน << 1 >>
เลือกรุ่นกลุ่มนักศึกษา

กลุ่มพื้นฐาน -
ผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่เรียน
จำนวน นศ.
จำนวนนักศึกษา
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
PD
P
F
IM
IF
W
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาจะตรวจสอบจากการลงทะเบียนในภาคเรียนล่าสุดของนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 2023-10-02 11:31:37