ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565

กิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565

(25 ตุลาคม 2565) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีการออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนในวันนี้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค และจุดเด่นที่ควรนำมาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานต่อไป

รายงานผลกิจกรรมถอดบทเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการเรียนที่ 1/2565

../images/activity/123/10.jpg ../images/activity/123/11.jpg ../images/activity/123/13.jpg ../images/activity/123/14.jpg ../images/activity/123/15.jpg ../images/activity/123/16.jpg ../images/activity/123/17.jpg ../images/activity/123/18.jpg ../images/activity/123/19.jpg ../images/activity/123/21.jpg ../images/activity/123/22.jpg ../images/activity/123/5.jpg ../images/activity/123/7.jpg ../images/activity/123/8.jpg ../images/activity/123/Capture.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_0.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_1.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_2.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_3.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_4.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_5.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_6.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_7.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_8.jpg ../images/activity/123/LINE_ALBUM_ถอดบทเรียน Ge 12565 (วันที่ 25 ตุลาคม 2565)_๒๒๑๐๒๕_9.jpg 
Go To Top