ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงานวิชาการของคณะและประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม"

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและการประมวลผล ด้วยระบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบชุดวิชา รุ่นที่ 3"

บุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย"

จัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course)

บุคลากรกองบริการการศึกษา มรย. เป็นวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเทียบโอนเทียบวุฒิตปท.

​กองบริการการศึกษา มรย. ร่วมปัจฉิมนิเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริการการศึกษา ราชภัฏยะลา ต้อนรับคณะจากศูนย์ประสานงานบริหารการศึกษา จชต.

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วชช.นราธิวาส พร้อมแนะแนวหลักสูตรของ มรย.

จัดบูทประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้กิจกรรมสานฝันและส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามวิทยา

ติวเข้มพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ประชุมจัดทำกรอบสมรรถนะนักศึกษา

อบรมปฏิบัติการการออกแบบชุดวิชา รุ่น 2

ถอดบทเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จัดอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบชุดวิชา

อบรมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course ) ระยะที่ 2

อบรมประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด ( Massive Open Online Course )

เสวนาการออกแบบหลักสูตรโดยจัดรายวิชาแบบชุดวิชา

จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผ่านช่องทาง Face book Live

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “GE DAY 2019” Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภักยะลาได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม

สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ

Open House 2019

งานนิทรรศการตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา

สัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรับสมัครตามระบบ TCAS63

จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยชุมชน

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม CHECO

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการจัดทำหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการและการบริหารจัดการหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาอาจารย์ ด้านทักษะการสอน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 1

บุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานและร่วมงานวันสหกิจไทย ครั้งที่ 9

การวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

งานมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.

ขับเคลื่อนโครงการ WIL

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ให้บริการ หมาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

กิจกรรมการแข่งกีฬาบุคลากรภายใน จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวการศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุค Thailand 4.0”

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมกับการรับสมัครในรูปแบบของระบบ TCAS

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

จัดประชุมประธานหลักสูตร เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียน 1/2560

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาตามโครงการการ กศ.บป รุ่นที่ 32

กองบริการการศึกษา โดยงานมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 60

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ออกพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมประธานหลักสูตรที่มีแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ประจำปี 2559

กิจกรรมกองบริการการศึกษาสัญจร

อบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน รุ่นที่ 2

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 31

จัดอบรมการใช้ระบบ มคอ.3

ประชุมผู้สอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

การอบรมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

จัดประชุมอาจารย์ เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหา กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ.2558

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎี ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี ประเภทกิจกรรม ประเภทความสามารถพิเศษ และความร่วมมือ สพม.15 (โควตา) สาขาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของนักเรียนใน สังกัด สพม.15 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในมหกรรมสานฝัน บันดาลใจสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับบริการของกองบริการการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เป็นต้นไป

ประชุมปฏิบัติการการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

จัดทำปริญญาบัตร

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ระดับ ปวส เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมปรึกษาหารือการสรรหาประธานสาขา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2557

จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุดมศึกษา ณ มอ.หาดใหญ่

อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

รับสมัครเพิ่มเติมรอบ 2

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

รับรายงานตัว นศ.ใหม่ ปี 2557

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ปีการศึกษา 2556

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก

ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

กิจกรรมเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมทำคู่มือปฏิบัติงาน

อบรมกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประเมินภายในกองบริการการศึกษา

Go To Top