หลักสูตร/แผนการเรียน

คณะครุศาสตร์ 6 หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 12 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 18 หลักสูตร

รวมทั้งหมด 51 หลักสูตร

Go To Top