หลักสูตร/แผนการเรียน

คณะครุศาสตร์ 7 หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ 12 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 20 หลักสูตร

รวมทั้งหมด 54 หลักสูตร

Go To Top